ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Γαλαταριά και οι τοιχογραφίες της - The church of Saint Nicholas in Galataria and its frescoes


Η μικρή αυτή καμαροσκέπαστη εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται 5 χιλιόμετρα περίπου στα νότια του χωριού Γαλαταριά της επαρχίας Πάφου. Έχει δυο εισόδους, μια στο μέσο περίπου του νοτίου τοίχου, και μια στο μέσο του δυτικού τοίχου.

This small vaulted church of Saint Nicholas is located approximately 5 km south of the village Galataria in Paphos. It has two entrances, one in the middle of the south wall, and one in the middle of the west wall.

 Η εκκλησία δεν διακοσμήθηκε ολόκληρη με τοιχογραφίες. Διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες η αψήδα και το ανατολικό τμήμα της εκκλησίας καθώς και το τμήμα του δυτικού τοίχου που βρίσκεται στα βόρεια της δυτικής εισόδου.

The church was not decorated throughoutly with murals. Only the apse and the eastern part of the church and part of the western wall in the north of the west entrance was decorated with frescoes.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, εικονίζεται η Θεοτόκος όρθια με στάση δέησης, ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.

At the quadrant of the apse, the Virgin Mary is depicted with a upright posture of prayer between the archangels Michael and Gabriel.

Στον ημικυκλικό τοίχο της αψίδας εικονίζεται η κοινονία των Αποστόλων.

In the semicircular wall of the apse the communion of the Apostles is depicted.

 Επίσης εικονίζονται και οι ιεράρχες Κύριλλος, Επιφάνιος, Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Σπυρίδων.

The hierarchs Cyril, Epiphanius, Chrysostom, Basil the Great, Gregory the Theologian and Spyridon are also depicted

Στη μικρή αχιβάδα της Πρόθεσης εικονίζονται η Άκρα Ταπείνωση και στο Ανατολικό τοίχο ο Κύπριος Άγιος Αθανάσιος ο Πεντασχοινήτης.

At the small chamber of the Prothesis the utmost humiliation of Christ is depicted as well as that of the Cypriot saint Athanasius Pentaschoinitis.

Στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου, μέσα στο βήμα, εικονίζονται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η φιλοξενία του Αβραάμ και πιο κάτω ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς. Απέναντι, στο ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου, μέσα στο βήμα, εικονίζονται πάνω οι Τρεις Πάιδες εν τη Καμίνω, πιο κάτω η Θυσία του Αβαάμ και μέσα σε μικρή κόχνη αδιάγνωστος άγιος διάκονος.

At the eastern end of the southen wall in the Sanctuarydepicted the Annunciation of the Theotokos is depicted as well as that of the hospitality of Abraham and below it Saint Stephen the First Martyr. Opposite, at the eastern end of the northern wall the Three Children in the Fiery Furnace are shown, and below, the Sacrifice of Abraham and within a small arch there is undiagnosed holy deacon.

Έξω από το βήμα στον νότιο τοίχο εικονίζεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

Ouside the Sanctuary, at the southern wall, archangel Michael is depicted.

Στη βόρεια όψη του ποδαρικού του τόξου είναι ζωγραφισμένος ο Απόστολος Πάυλος.

At the north side of the base of the arch Saint Paul the Apostole is depicted.

Στη νότια όψη του ποδαρικού του τόξου είναι ζωγραφισμένος ο Απόστολος Πέτρος.

At the southern side of the base of the arch Saint Peter the Apostole is depicted.

 Στο Βόρειο τοίχο είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νικόλαος και ο Απόστολος Ανδρέας.

On the northern wall Saint Nicholas and saint Andrew the Apostole are painted

 Ο Απόστολος Ανδρέας - Saint Andew the Apostole

 Ο Άγιος Νικόλαος - Saint Nicholas

 Τέλος, στο βόρειο τμήμα του δυτικού τοίχου εικονίζεται αδιάγνωστος άγιος, ίσως ο Άγιος Μάμας.

Finally, at the northern part of the western wall an undiagnosed saint, perhaps Saint Mamas is presented.

 Οι τοιχογραφίες είναι καλυμένες με παχύ στρώμα καπνιάς που αλλοιώνει τελείως τα χρώματα και καθιστά πολύ δύσκολυ την ορθή διάγνωση των εικονιζομένων. Η κατάσταση των τοιχογραφιών κάμνει δύσκολη και τη χρονολόγησή τους αλλά και αυτή της εκκλησίας.

The paintings are covered with a thick layer of soot which completely alters the colors and makes it very difficult to diagnose the date of the mural. The condition of the murals also make it difficult to identify the date of the church.

 Είναι πολύ πιθανόν ότι τόσο η εκκλησία, όσο και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα.

It is very likely that both the church and the frescoes date from the first half of the 16th century.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου